จับตา กรรมการสรรหา ดีดี การบินไทย ให้โปร่งใส นำสู่สายการบินแห่งชาติ

0
1227

ตามที่ สำนักข่าว สยามโฟกัส ออนไลน์ www.siamfocusnews.com ได้นำเสนอข่าว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี แทน นายจรัมพร โชติกเสถียร ที่ครบวาระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น

การสรรหาในรอบแรกนั้น มีผู้ผ่านเข้ามาให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา 4 ราย คือ 1.นายดนุช บุนนาค ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2.นายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 3.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
4.นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แต่คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ผ่านการพิจารณาคือสอบตกในรอบแรกนี้ทั้งหมด 4 ราย

ด้าน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึงการพิจารณาผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี การบินไทย ทั้ง 4 รายที่สมัครในรอบแรกนั้นว่ายังไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามต้องการ ดังนั้น ส่งผลให้การบินไทยจะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมด โดยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะได้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่แน่นอนในเดือนมกราคม 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้ประกาศเปิดรับผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในรอบที่สอง โดยกำหนดกรอบเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2560 โดยระหว่างนี้ มีผู้สมัครจำนวน 1 ราย คือ ดร.ศักราช เม่นทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิมโก้ ชิ๊ปยาร์ด จำกัด

ต่อมาคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขยายเวลาการรับสมัครรอบที่สองออกไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในช่วงเวลานี้ มีรายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่าการรับสมัครรอบที่สองมีจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ดร.ศักราช เม่นทอง และอีก 4 รายคือผู้สมัครรายเดิมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในรอบแรก ได้ใช้สิทธิสมัครในรอบที่สองในช่วงขยายเวลาการรับสมัคร จึงมีผู้สมัครในรอบนี้ 5 ราย แต่เมื่อถึงวันครบกำหนดช่วงเวลาการรับสมัครในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 แล้ว ไม่มีผู้สมัครเพิ่ม ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 อันเป็นการขยายเวลาสองครั้งในรอบที่สอง

อย่างไรก็ตาม เพื่อการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความโปร่งใส จึงต้องจับตา คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดนี้ว่า ประกอบไปด้วยใครบ้าง

รายงานข่าวภายใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยรายชื่อและประวัติคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย

1.นายสมชัย สัจจพงษ์ (ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ)

สมชัย สัจจพงษ์

ประวัติของ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง,กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน),กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง (กรรมการสรรหาฯ)

ตรีทศ สนแจ้ง

ประวัติของ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ,ตุลาการศาลทหารสูงสุด,ราชองครักษ์พิเศษ,อดีตผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน,นายทหารพิเศษประจำหน่วยรักษาพระองค์ ฝูงบิน 201 รักษาพระองค์กองบิน 2,สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ,กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเป็นอดีตเสนาธิการทหารอากาศ และกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

3.นายคณิศ แสงสุพรรณ (กรรมการสรรหาฯ)

คณิศ แสงสุพรรณ

ประวัติของ นายคณิศ แสงสุพรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง,กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย,กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ล่าสุดได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ในอดีตเคยเป็นกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.โอฬาร ไชยประวัติ) อดีตที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายสมัคร สุนทรเวช) และอดีตคณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์)

4.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ (กรรมการสรรหาฯ)

พีระพล ถาวรสุภเจริญ

ประวัติของ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)

5.นายรัฐพล ภักดีภูมิ (กรรมการสรรหาฯ)

รัฐพล ภักดีภูมิ

ประวัติของ นายรัฐพล ภักดีภูมิ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด และคณะกรรมการบริหาร สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย,คณะอนุกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การสรรหา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะโปร่งใสหรือไม่ ต้องจับตาคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดดังกล่าวนี้ต่อไป เพื่อสรรหาผู้ที่ตั้งใจเข้ามากอบกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่แท้จริง

จับตา คณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อย่าได้กระพริบตา …

ทิ้งคำตอบไว้