จับตาสรรหา ดีดี การบินไทย คนใหม่ นำนาวามั่นคงสู่ “สายการบินแห่งชาติ”

0
1564

ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี แทน นายจรัมพร โชติกเสถียร ที่ครบวาระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คนใหม่ ได้เปิดเผยว่า หากมีผู้สมัครน้อยราย หรือมีเพียง 1-2 ราย ก็จะเพิ่มระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีก

อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยเปิดรอบแรกเมื่อวันที่ 19 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 9 ราย ประกอบไปด้วย

1.นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (ดีอี) การบินไทย

2.นายศรีล สุขุม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หลานชายของนายปิยะ ภิรมย์ภักดี

3.นางปรารถนา มงคลกุล ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แม๊คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ แม๊คยินส์

4.นายดนุช บุนนาค ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

5.นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ จำกัด (มหาชน) หรือ อีลิท การ์ด

6.นายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

7.นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

8.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

9.นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าการ การรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

กระบวนการสรรหา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในรอบแรกนั้น มีผู้สมัครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเพื่อมีสิทธิเข้าสู่กระบวนการสรรหามี 4 ราย ประกอบด้วย

1.นายณรง์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรรมการสรรหาชี้ให้ตกคุณสมบัติ เนื่องจากเคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เคยเป็นคู่ค้าทางธุรกิจและมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มาก่อน รวมทั้งนายณรงค์ชัยยังลาออกจากธนาคารซีไอเอ็มบีไทยไม่ครบ 3 ปี ตามประกาศกำหนด แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่าอาจจะผ่านคุณสมบัติและเป็นผู้ที่มาแรงที่สุดก็ตาม

2.นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตกคุณสมบัติเนื่องจากเคยเป็นอดีตผู้บริหารในนิติบุคคลที่เคยเป็นคู่ค้าทางธุรกิจและมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทการบินไทยมาก่อน อาจก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ในอนาคต

3.นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ อีลิท การ์ด และอดีตเคยเป็นอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ (ดีเอ็น) ของการบินไทย ตกคุณสมบัติ เพราะอดีตเคยมีคดีฟ้องร้องกับการบินไทย

4.นายศรีล สุขุม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตกคุณสมบัติเนื่องจากเคยเป็นอดีตผู้บริหารในนิติบุคคลที่เคยเป็นคู่ค้าทางธุรกิจและมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทการบินไทยมาก่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในอนาคต

 ส่วน นางปรารถนา มงคลกุล ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แม๊คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ แม๊คยินส์ ได้ถอนตัว

ทั้งนี้ในรอบแรกมีผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อมีสิทธิเข้าสู่กระบวนการสรรหาจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

1.นายดนุช บุนนาค ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2.นายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

3.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

4.นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ต่อมา นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึงการพิจารณาผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือ ดีดี การบินไทย ทั้ง 4 รายนั้นว่ายังไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามต้องการ ดังนั้น ส่งผลให้การบินไทยจะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมด โดยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะได้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่แน่นอนในเดือนมกราคม 2561

นายสมชัยยังกล่าวด้วยว่า แม้ว่าผู้สมัครทั้ง 4 ราย ที่ยื่นใบสมัครให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาในรอบแรกนั้น ล้วนมีความรู้ความสามารถ แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ การบินไทยต้องการคนที่มีทักษะที่แตกต่างจากปัจจุบัน โดยจะต้องมีความรู้ในอุตสาหกรรมการบิน บริหารจัดการบุคลากรเก่ง และการทำตลาดเก่ง ซึ่งต้องทำการปฏิรูปครั้งใหญ่ของการบินไทย รวมถึงการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปด้วย สำหรับผู้สมัครรายเดิมทั้ง 4 คนนั้น ก็ยังมีสิทธิยื่นใบสมัครเข้ามาใหม่ได้  

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบผลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ทั้งนี้กระบวนการสรรหารอบแรกได้เสร็จสิ้นและผลปรากฏว่า ผู้สมัครทั้ง 4 รายดังกล่าว ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้สรรหาผู้ที่เหมาะสมต่อไป

dr.sukarat02dr.sukarat01ดร.ศักราช เม่นทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิมโก้ ชิ๊ปยาร์ด จำกัด (ใส่สูท) ได้เข้าแนะนำตัวต่อ นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย (ภาพซ้าย) และ นายดลใจ ธูปะเตมีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและเครือข่าย TG รวมพลังป้องกันภัยทุจริตของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

———————————————————–

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้ประกาศเปิดรับผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในรอบที่สอง โดยกำหนดกรอบเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2560 โดยระหว่างนี้ มีผู้สมัครจำนวน 1 ราย คือ ดร.ศักราช เม่นทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิมโก้ ชิ๊ปยาร์ด จำกัด ต่อมาคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขยายเวลาการรับสมัครรอบที่สองออกไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่าการรับสมัครรอบที่สองมีจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ดร.ศักราช เม่นทอง และอีก 4 รายคือผู้สมัครรายเดิมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในรอบแรก ได้ใช้สิทธิสมัครในรอบที่สองในช่วงขยายเวลาการรับสมัคร จึงมีผู้สมัครในรอบนี้ 5 ราย

ทั้งนี้ ดร.ศักราช เม่นทอง ถือเป็นผู้สมัครรายใหม่ เปิดเผยว่า เหตุที่มาสมัครในครั้งนี้ก็เพื่อใช้ความรู้ความสามารถในการกอบกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ดูแลสายการบินแห่งชาติ ให้กลับคืนมาอย่างมีศักดิ์ศรี มีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน พนักงานมีความมั่นคงในอาชีพ และที่เหนืออื่นใด การบินไทย ต้องเป็นที่รักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจากประชาชนและผู้ใช้บริการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเบื้องต้นได้นำเสนอร่างวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบไปกับใบรับสมัครแล้ว และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำพาสู่สายการบินแห่งชาติอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้