“ธัชพล” หวังปั้นการเคหะยุคใหม่ “สร้างบ้าน สร้างสุข สร้างอนาคต”

0
518

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ คนใหม่ เปิดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559 – 2568) ประกอบด้วย 5 โครงการหลัก

  1. โครงการเคหะชุมชน มี 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทบ้านเช่า ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แปลง G จำนวน 334 หน่วย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2561 หลังจากนั้น จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงต่อเนื่อง เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมในระยะ 2 ระยะ 3 และ ระยะ 4 จำนวน 6,212 หน่วย ภายในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2560 ส่วน ประเภทเช่าซื้อ ได้แก่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ จำนวน 22 โครงการ 7,233 หน่วย ภายในเดือนมีนาคม 2560
  2. โครงการบ้านข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน สภาพแวดล้อมเหมาะสม พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจำนวน 3,000 หน่วย ภายในเดือนกันยายน 2560 และ โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจำนวน 10,000 หน่วย ภายในเดือนกันยายน 2560
  3. โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยและมีความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนและผ่อนปรนพิเศษตามกรอบการดำเนินงานบ้านประชารัฐ โดยปี 2560 กำหนดเป้าหมายขาย จำนวน 12,754 หน่วย ประกอบด้วย โครงการบ้านพร้อมอยู่ จำนวน 6,822 หน่วย และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง (พร้อมอยู่ภายใน 18 เดือน) จำนวน 5,932 หน่วย
  4. โครงการบ้านกตัญญู เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว โดยบุตรหลานมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ดูแลบุพการี และผู้สูงอายุ โดยจะดำเนินการพัฒนา 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (วัดพระเงิน) เป็นอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวน 352 หน่วย และจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อจัดทำโครงการในพื้นที่
  5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จำนวน 100 ชุมชน ภายในเดือนกันยายน 2560 นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเพิ่มเติมอีก 14 ชุมชน คาดว่าสิ้นปี 2560 จะดำเนินการได้แล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 103 ชุมชน

ดร.ธัชพล ระบุว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานจากธนาคารออมสินมายาวนานกว่า 16 ปี ทั้งด้านการเงิน สินเชื่อ และยุทธศาสตร์องค์กร จะนำมาเพิ่มศักยภาพของการเคหะแห่งชาติในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อความมั่นคงทางสังคม โดยมีแนวคิด สร้างบ้าน สร้างสุข สร้างอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

“นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดผลักดันให้การเคหะแห่งชาติก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน ซึ่งจะต้องบูรณาการการดำเนินงานจากภายในองค์กรและภาคีเครือข่ายภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการก่อสร้าง จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีช่องทางทำกิน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ดร.ธัชพล กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้