สำนักข่าว สยามโฟกัส ออนไลน์

0
1147

สำนักข่าว สยามโฟกัส ออนไลน์
พิทักษ์ชาติ-พิทักษ์สิทธิ-ต้านคอรัปชั่น
ภายใต้จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน

siamsinสำนักข่าว สยามโฟกัส ออนไลน์ ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความต้องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในหลากหลายมิติ เพื่อหวังว่านี่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการรวบรวมและประมวลข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันเป็นองค์ความรู้ที่จะเปิดโลกทัศน์ในสาระสำคัญของข่าวสารในหลากหลายมิติผ่านทางเว็บไซต์ www.siamfocusnews.com ด้วยความ “เข้มทุกข่าว ทุกเรื่องราวคือความจริง” ภายใต้ “จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน”

สำนักข่าว สยามโฟกัส ออนไลน์ มีจุดยืนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้หลักการแห่งเหตุผล และยึดมั่นในหลักการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ โดยข้อมูลข่าวสารทั้งหลายที่นำเสนอเพื่อเป้าหมายร่วมกันสร้างสรรค์สังคมอาริยะ และร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เป็นประเทศแห่งอาริยะ

แต่กระนั้นก็ตาม สำนักข่าว สยามโฟกัส ออนไลน์ ขอย้ำจุดยืนว่าเราจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักการสำคัญที่สุด และเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโดยทั่วไป รวมทั้งเราจะยืนอยู่กับความถูกต้องและความเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย

สำนักข่าว สยามโฟกัส ออนไลน์ ขอประกาศจุดยืนว่า เราจักพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติ เราจักพิทักษ์สิทธิมนุษยชน เราจักต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และที่เหนืออื่นใด เราไม่สังกัดกลุ่มเสื้อสีใด แต่เรายืนอยู่บนฐานแห่งเหตุผลที่มีประเทศชาติเป็นหลักยึดมั่น และอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายของประเทศชาติ

สำนักข่าว สยามโฟกัส ออนไลน์ ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2559 ภายใต้การดำเนินการโดย “สยามสิน วลิตวรางค์กูร” ในฐานะผู้อำนวยการ บรรณาธิการ และเจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และขอให้มั่นใจได้ว่า เรายึดมั่นความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

สำนักข่าว สยามโฟกัส ออนไลน์ www.siamfocusnews.com เข้มทุกข่าว ทุกเรื่องราวคือความจริง

ทิ้งคำตอบไว้