“อนุพงษ์” สั่งมหาดไทย-ผู้ว่าทุกจังหวัด บูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตฐานราก

0
596

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 300 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

aaresize-2

พลเอก อนุพงษ์ ได้มอบแนวนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ ภายใต้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

  1. การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของโลกทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านทั้งกายภาพ ทรัพยากรต่างๆ ทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อม และต้องทำทุกเรื่องอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนเห็นว่าการมีอำนาจรัฐที่ดี มีการบูรณาการ มีการทำงานตามกรอบแผนงาน จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งบริบทในปีนี้ นอกจากจะรับผิดชอบงานในพื้นที่แล้ว ขอเน้นให้มีการกำกับติดตามการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย
  1. ด้านการปฏิบัติราชการแนวทางหลัก คือ นำนโยบายของรัฐไปสู่พื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองต่อประชาชนเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกเรื่อง
  1. ด้านงานภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เริ่มตั้งแต่ กรมที่ดิน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน โดยเฉพาะเรื่องการออกเอกสารสิทธิที่มิชอบและป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นอีก

กรมโยธาธิการและผังเมือง ปัจจุบันเราจัดทำผังเมืองครบแล้วทุกจังหวัด อยู่ระหว่างรอประกาศใช้ ซึ่งในอนาคตต่อไป การจัดทำสาธารณูปโภคต่างๆ จะต้องอยู่บนหลักผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน ขอฝากเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน ให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้จริง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอฝากเรื่องการดูแลมาตรการด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะด้านคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

กรมการปกครอง เน้นการกำกับท้องที่และท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้มีการทำจัดทำแบบประเมินผลต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเน้นย้ำให้กำกับดูแลท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาขยะ ตามแผนปฏิบัติการ 1 ปี จังหวัดสะอาด หลัก 3Rs และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

  1. สำหรับงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เรื่องการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ที่มีความสำคัญในการยึดโยงให้ประชาชนมีความรักความสามัคคี และขอให้เร่งขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลัก “Way of Life” ปลูกฝังให้กับประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ ขอให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับฝ่ายต่างๆ เช่น ตำรวจ ทหาร ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ อย่าปล่อยปะละเลยจนเกิดปัญหาลุกลามบานปลาย หรือทำให้ประชาชนมีความขัดแย้งกัน

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีการปรับปรุงการบริหารให้มีเอกภาพมากขึ้นเน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกหน่วยงาน ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ควบคู่ ไปกับการพัฒนาในพื้นที่

การแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการลด Demand side และ Supply side มุ่งขยายหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดให้เพิ่มขึ้น และลดหมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาให้น้อยลง ขอให้ใช้ศักยภาพของผู้ว่าฯ ให้เต็มที่ โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเป้าหมายของ Demand ต้องทำให้กลุ่มนี้มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการทำประมงผิดกฎหมาย กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเดินหน้าอย่างเต็มที่

  1. ด้านสังคม เน้นนโยบายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ เช่น การใช้กลไกของ “ศูนย์ดำรงธรรม” ให้เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้จริง ต้องแก้ไขปัญหาให้ยุติได้ในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาความเดือดร้อนในทุกเรื่อง

การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ขอให้ คทช.จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย เร่งดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การลดต้นทุนการผลิต (ค่าเช่านา) ขอให้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตปี 2559/2560 อย่างต่อเนื่อง และให้ช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

  1. ด้านเศรษฐกิจ เช่น การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้จัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) ขอให้เร่งจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัด และสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นพลังที่สามารถจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ขายได้ และเน้นการส่งเสริมช่องทางการตลาดทุกช่องทาง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ อาทิ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/2560 การพัฒนาเศรษฐกิจ Digital/Start up/SMEs การดูแลการบริหารกองทุนในพื้นที่ เป็นต้น

  1. ด้านความปลอดภัยของประชาชน การเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ เน้นทั้งทางบกและทางน้ำและบทบาทการบัญชาการเหตุการณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในสถานการณ์/ภัยที่ประชาชนเดือดร้อน การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และมาตรการบังคับใช้เครื่องเล่น/เครื่องอำนวยความสะดวกขึ้นที่สูงให้ทุกฝ่ายตระหนักในเรื่องนี้

สุดท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้นำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

ทิ้งคำตอบไว้