ทะเลจีนใต้ : จุดเปราะบางสงครามเอเชียบูรพา

0
5783

หากจะกล่าวถึงปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทะเลแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งในเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์อาณาเขตทางทะเล และผลประโยชน์ในการแสวงหาทรัพยากร ทำให้หลายประเทศต่างพยายามเข้าควบคุมพื้นที่และหวังรักษาผลประโยชน์ของตน จนหลายครั้งกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่ความขัดแย้งเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาพยายามเข้ามามีบทบาทในพื้นที่กับเขาด้วย จึงสร้างความตึงเครียดมากขึ้น

แล้วทำไม ทะเลจีนใต้ จึงเป็นพื้นที่หวงแหนกันอย่างมาก ประเทศต่างๆ ในแถบทะเลจีนใต้ จึงอ้างกรรมสิทธิ์ รวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็มาเข้าร่วมในความขัดแย้งกับจีนด้วย ประเด็นปัญหานี้ นาวาเอก อดุลยวัฒน์ เชาวน์ดี ได้อธิบายไว้ในผลงานการศึกษาทางวิชาการเพื่อประกอบการสัมมนาด้านความมั่นคงทางทะเล ระบุว่า พื้นที่ในทะเลจีนใต้นั้น มีประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในการครอบครองหมู่เกาะโขดหินและแนวปะการัง ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งหลักมีอยู่ 2 พื้นที่ คือ หมู่เกาะสแปตลีย์ (Spratly Islands) และแนวหมู่เกาะโขดหิน (Paracel Islands) ทางด้านตะวันตกของทะเลจีนใต้

หมู่เกาะสแปรตลีย์ ประกอบด้วยกลุ่มของเกาะแนวปะการัง สันทราย โขดหิน ประมาณ 30,000 เกาะ มีเกาะอยู่ประมาณ 90 เกาะที่ถูกอ้างสิทธิ์ครอบครอง โดยประเทศพิพาท 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม และไต้หวัน

003

สำหรับการอ้างสิทธิ์ของจีนนั้น ในอดีตระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองหมู่เกาะเหล่านี้บางส่วนเพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือดำน้ำ หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามในปี ค.ศ.1945 หรือ พ.ศ.2488 ประเทศจีนโดยรัฐบาลเจียงไคเช็คได้ส่งเรือรบเข้าควบคุมหมู่เกาะเหล่านี้ และอ้างการครอบครองหมู่เกาะเหล่านี้ทั้งหมด รวมทั้งอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภายในเส้นประ 9 จุด

จีนอ้างสิทธิ์ว่า ในปี ค.ศ.1947 หรือ พ.ศ.2490 สมัยรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งปกครองประเทศจีน แนวเส้นดังกล่าวในอดีตเรียกว่า แนวเส้นประ 11 จุด ภายหลังพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศจีน แนวเส้นประดังกล่าวได้ถูกปรับเป็นเส้นประ 9 จุด และถูกประกาศอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลจีนภายใต้การนำของ นายโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน เมื่อปี ค.ศ.1949 หรือ พ.ศ.2492 และในปัจจุบัน จีนได้ครอบครองอย่างน้อย 9 เกาะ และจีนถือว่า หมู่เกาะนี้อยู่ในเขตการปกครองของเมืองซานซา มณฑลไห่หนาน

ในส่วนของเวียดนามได้อ้างสิทธิ์ครอบครองอย่างน้อย 24 เกาะ หรือแนวโขดหินโดยเวียดนามถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด Knank Hoa เวียดนามอ้างเหตุผลทางประวัติศาสตร์โดยถือว่าฝรั่งเศสได้อ้างครอบครองหมู่เกาะพาราเซล ในฐานะอาณานิคมฝรั่งเศส โดยหมู่เกาะนี้ได้ถูกครอบครองเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมฝรั่งเศส และฝรั่งเศสได้ประกาศการครอบครองหมู่เกาะสแปรตลีย์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1925 หรือ พ.ศ.2468 จนกระทั่งสูญเสียการครอบครองให้ญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

001

สำหรับฟิลิปปินส์ได้อ้างสิทธิ์ครอบครองประมาณ 8 เกาะ หรือแนวโขดหิน จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ Tomas Cloma และพวกชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 40 คน ซึ่งได้ขึ้นไปปักธงชาติฟิลิปปินส์บนเกาะและแนวหินจำนวน 53 เกาะ ด้านทิศตะวันออกของปาลาวัน เมื่อปี ค.ศ.1956 หรือ พ.ศ.2499 และเรียกหมู่เกาะดังกล่าวว่า หมู่เกาะ Kalayaan Islands ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์ถือว่าหมู่เกาะดังกล่าวอยู่ในเขตจังหวัดปาลาวัน

ในส่วนของมาเลเซียได้อ้างสิทธิ์เหนือ 3 เกาะ คือ Swallow , Ardasier and Dallas , Mariveles โดยมาเลเซียถือว่าเกาะบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของรัฐซาบาห์

ส่วนไต้หวันได้อ้างกรรมสิทธิ์ 1 เกาะ คือ Itu Aba Island ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสแปรตลีย์ มีขนาด 0.4 ตารางกิโลเมตร และถูกใช้เป็นฐานทัพเรือดำน้ำของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยไต้หวันได้ครอบครองมาตั้งแต่ญี่ปุ่นยอมแพ้สงคราม ปัจจุบัน ไต้หวันถือว่าเกาะบางส่วนอยู่ในเขตปกครอง Kaohsiung สำหรับบรูไนถือว่าบางส่วนของหมู่เกาะสแปรตลีย์ อยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของบรูไน

ส่วนบริเวณหมู่เกาะพาราเซลอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งเวียดนามไปทางทิศตะวันออก และอยู่ห่างจากจีนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไห่หนาน เป็นระยะทางเท่ากันประมาณ 180 ไมล์ พื้นที่บริเวณนี้มี 3 ประเทศที่อ้างสิทธิ์ได้แก่ จีน เวียดนาม และไต้หวัน ซึ่งหมู่เกาะพาราเซลประกอบด้วย 2 กลุ่มหมู่เกาะ คือ กลุ่มหมู่เกาะ Amphitrite Group ทางด้านเหนือ และกลุ่มหมู่เกาะ Crescent Group ทางด้านใต้ มีพื้นที่ทะเลรวมประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่นี้เคยเกิดการปะทะกันด้วยกำลังทหารระหว่างจีนกับเวียดนาม หลังจากเสร็จสิ้นการปะทะ จีนได้ครอบครองหมู่เกาะทั้งหมด ปัจจุบัน หมู่เกาะพาราเซลได้อยู่ภายใต้การครอบครองของจีน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองซานซา เช่นเดียวกับหมู่เกาะสแปรตลีย์ ส่วนเวียดนามยังถือว่าหมู่เกาะพาราเซลเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดดานัง

ประเด็นความขัดแย้งในการอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ยังคงเป็นปัญหายืดเยื้อที่ยากจะยุติ โดยเฉพาะขณะนี้สถานการณ์ความตึงเครียดทวีสูงขึ้น เมื่อประเทศพิพาทต่างเสริมสร้างกำลังกองทัพเพื่อเผชิญหน้าระหว่างกัน และสหรัฐอเมริกายังเข้ามาร่วมในความขัดแย้งนี้ เพื่อหวังแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียและหวังปิดล้อมจีนด้วยการมาสนับสนุนประเทศที่พิพาทกับจีน จึงยิ่งทวีปัญหาและทำให้สถานการณ์เปราะบางมากขึ้นในการเกิดสงคราม เพราะเชื่อกันว่า ใต้พื้นทะเลมีน้ำมันและแก๊สธรรมชาติสำรองขนาดใหญ่


01

ทิ้งคำตอบไว้