อาเซียนหวังปรับโครงสร้างบูรณาการเศรษฐกิจ

0
594

การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28-29 ได้รวบการประชุมสุดยอดอาเซียนทั้งสองครั้งรวมกัน และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในฐานะประธานอาเซียน ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 ต่อจากการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 หรือ G20 ณ นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เริ่มขึ้นแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา ร่วมกับผู้นำอาเซียนอีก 9 ประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ (National Convention Centre – NCC) และผู้นำประเทศคู่เจรจา โดยเป็นการประชุมผู้นำครั้งแรกหลังอาเซียนรวมตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่ง สปป.ลาว กำหนดหัวข้อการประชุมคือ “Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community”

สปป.ลาว ได้ให้ความสำคัญใน 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การดำเนินการตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 2) การลดช่องว่างการพัฒนา 3) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า 4) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 6) การส่งเสริมความเชื่อมโยง 7) สภาวะการจ้างงานในอาเซียน 8) การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่ออนุรักษ์ ปกป้อง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน

นอกจากการประชุมภายในอาเซียน (Plenary + Retreat) ยังมีการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน รวมถึงการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำภายนอกอาเซียนที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย อินเดีย และสหประชาชาติ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ซึ่งจะมีผู้นำรัสเซียและนิวซีแลนด์เข้าร่วมการประชุมด้วย นอกจากนี้  สปป.ลาว ยังได้เชิญกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ด้วย

การประชุมครั้งนี้ คาดหมายว่า การหารือของผู้นำอาเซียนในการเสริมสร้างให้ประชาคมเข้มแข็งและยั่งยืน  ทุกคนก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปัญหาหมอกควันข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และอาชญากรรมข้ามชาติ และประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกของอาเซียน

รวมถึงจะหยิบยกประเด็นการส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่เติบโตอย่างสมดุลใน 3 เสาความร่วมมือ คือ ความสมดุลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระหว่างอุตสาหกรรมเดิมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ การพัฒนาบุคลากรที่เน้นการเพิ่มศักยภาพเยาวชนและการเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยรักษาสมดุลและเอกภาพของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนจะร่วมลงนามในเอกสารสำคัญ 1 ฉบับ คือ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region) และจะร่วมกันรับรองเอกสารอีก 19 ฉบับ เช่น แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

ในขณะที่ประเทศไทย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง การสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะหยิบยกประเด็นการส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่เติบโตอย่างสมดุลใน 3 เสาความร่วมมือ ได้แก่ (1) ความสมดุลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างอุตสาหกรรมเดิม (old S curve) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (new S curve) (2) การพัฒนาบุคลากรที่เน้นการเพิ่มศักยภาพเยาวชนและการเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ (3) การส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยที่รักษาสมดุลและเอกภาพของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ

การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นโดย สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ของเหล่าสมาชิก

ประเทศสมาชิกของอาเซียนได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1976 หรือ ปี พ.ศ.2519 ที่จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพมหานคร


01

ทิ้งคำตอบไว้